Nie masz produktów w koszyku.

Nie masz produktów do porównania.

……………….…………………………………………….                                              …………………………………………………………

(Imię i nazwisko Konsumenta)                                                                                (Miejscowość i data)

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

(Adres Konsumenta)

……………………………………………………………..

(Telefon lub email Klienta)

                                                                                                              Dane przedsiębiorcy:

                                                                                                              Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp. j.

                                                                                                              ul. Piotrkowska 10/12

                                                                                                              95-070 Aleksandrów Łódzki

                                                                       

                                                                                       Reklamacja Towaru

 

Niniejszym zgłaszam reklamację Towaru:

 

Numer Zamówienia                                                         

Numer SKU Towaru

Ilość wadliwych sztuk Towaru

Data stwierdzenia wady

Opis (rodzaj) stwierdzonej wady

Oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji (*)

 

 

 

 

 

 

 

1.

2. ……………….

3.

4.

 

 

 

 

 

 

 

1.

2. ……………….

3.

4.

 

 

 

 

 

 

 

1.

2. ……………….

3.

4.

 

 

 

 

 

 

 

1.

2. ……………….

3.

4.

 

Jednocześnie oświadczam, iż nie wiedziałem/ -łam o wadzie Produktu w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.

 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy (**):

nazwa Banku: ..........................................................................................................

Numer rachunku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż znane są mi warunki rozpatrywania reklamacji Towaru określone w Regulaminie Sklepu dostępnym pod adresem www.sklep.techmark.com.pl/index.php/regulamin. 

 

  • W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z  tytułu rękojmi, niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Sprzedawca może poprosić Klienta o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany w Regulaminie adres Sprzedawcy.
  • Jeżeli ze względu na rodzaj niezgodności/ wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
  • W przypadkach opisanych powyżej, termin rozpatrzenia reklamacji ulega wydłużeniu o czas potrzebny do dokonania oględzin Towaru przez Sprzedawcę, jednak nie może być on dłuższy niż 28 dni.
  •  

(*)- proszę zaznaczyć jedną opcję:

  1. 1.        Wnoszę o dokonanie nieodpłatnej naprawy Towaru (usunięcie wady),
  2. 2.        Proszę o obniżenie ceny Towaru o kwotę…………………
  3. 3.        Oczekuję wymiany Towaru na nowy
  4. 4.        Odstępuję od Umowy sprzedaży i proszę o zwrot ceny Towaru na wskazane przeze mnie konto.

 

(**)- dotyczy wyboru opcji 2 lub 4.

 

 

………………………………………………………………………………

    (podpis Konsumenta)