Nie masz produktów w koszyku.

Nie masz produktów do porównania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Sklepu internetowego sklep.techmark.com.pl

DEFINICJE

1.    SKLEP- strona internetowa Usługodawcy pod adresem www.sklep.techmark.com.pl, za pośrednictwem której Użytkownik może dokonać zakupów produktów Usługodawcy, zapisać się do Newslettera lub wysłać e-maila do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza kontaktowego. Wszystkie treści zamieszczone w Sklepie są autorstwa Usługodawcy. Wszelkie kopiowanie i powielanie treści zamieszczonych w Sklepie wymaga zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie.

2.     ADMINISTRATOR DANYCH, USŁUGODAWCA- firma Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp.j., adres prowadzenia działalności: ul. Piotrkowska 10/12, 95-070 Aleksandrów Łódzki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000005619 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP  726-000-22-12 , REGON 470513221, adres poczty elektronicznej: sklep@techmark.com.pl, numer telefonu: +48 42 712 17 95.

3.      USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK- osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę (sprzedaż produktów Usługodawcy, wysyłanie wiadomości e-mail w ramach Newslettera, kontaktowanie się z Użytkownikem po wypełnieniu Formularza Kontaktowego).

4.      USŁUGA- Usługa świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm.).

5.      STRONA- Usługodawca oraz Usługobiorca, między którymi doszło do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą internetową.

6.      FORMULARZ KONTAKTOWY- udostępniony przez Serwis Formularz, za pośrednictwem którego Użytkownik może wysłać wiadomość na skrzynkę e-mailową Usługodawcy, zapisać się na Newsletter, bądź prosić  Usługodawcę o kontakt telefoniczny . Dane podane w tym Formularzu podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu.

7.   NEWSLETTER- elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom otrzymywanie od Usługodawcy Newslettera zawierającego informacje o charakterze marketingowym.

8.      KODEKS CYWILNY- Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. Zm.).

9.      POLITYKA PRYWATNOŚCI- zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Sklepu.

10.   RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych Użytkowników usług(i) świadczonej przez Leszka Ogłozę oraz Sławomira Zdziechowskiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą „Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp. j.” wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000005619 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 726-000-22-12, REGON 470513221. Adres prowadzenia działalności: ul. Piotrkowska 10/12, 95-070 Aleksandrów Łódzki oraz sposób ich przetwarzania.

2. Sklep techmark.com.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

 

II. DANE OSOBOWE

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby prowadzony niego Sklep umożliwiał każdemu Użytkownikowi bezawaryjne korzystanie z niego. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo Użytkowników naszej strony informujemy, że poruszając się po stronie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez Sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych.

 2. Podając dobrowolnie dane w Formularzu kontaktowym, przy zapisywaniu się na Newsletter bądź wysyłaniu wiadomości e-mail do Usługodawcy, Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych celem realizacji tych usług.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwi wykonanie usług, które ich dotyczyły.

 

III. ADMINISTRATOR DANYCH

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach sklepu sklep.techmark.com.pl jest firma Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp.j.” wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000005619 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP  726-000-22-12, REGON 470513221. Adres prowadzenia działalności: ul. Piotrkowska 10/12, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich może uniemożliwiać świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

3. Dane Użytkownika wpisane w Formularzu rejestracyjnym, Formularzu Zamówienia, Formularzu kontaktowym lub w trakcie zapisywania się na Newsletter czy też wysyłania wiadomości email, zostają wprowadzone do bazy danych Sklepu. 

 

IV. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu będą przetwarzane :

a) w celu zawarcia i wykonania Umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) , w tym w szczególności w celu:

- utworzenia i zarządzania Kontem,

- obsługi i realizacji Zamówienia,

- przeprowadzenia procesu płatności,

- zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania ze sklepu,

- rozliczania wykonanych Umów oraz usług świadczonych w ramach sklepu,

- obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą Formularza kontaktowego,

- nawiązania kontaktu z Użytkownikiem w związku z realizacją Umowy (świadczeniem usługi).

b) celem wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją,

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub podmioty, z którymi Usługodawca zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO) jak np..:

- archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych,

- windykacja należności, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami,

- przygotowywanie wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju sklepu,

- przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych Klientów i Użytkowników,

d) w celu realizacji usług, na których wykonanie Użytkownik wyraził zgodę dobrowolnie i świadomie w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wskazanego w treści tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym w szczególności w celach marketingowych związanych z oferowaniem produktów i usług (Newsletter, Formularz kontaktowy).

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości, w szczególności:

a) w przypadku założenia przez Użytkownika Konta w Sklepie w innych celach niż związanych z dokonanymi zakupami w Sklepie-  do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.  

b) w przypadku dokonania zakupów w Sklepie-  nie dłużej, niż przez 11 lat od dnia wykonania Umowy, czyli przez czas odpowiadający okresom przedawnienia ewentualnych roszczeń;

c) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika-  do czasu cofnięcia zgody, a po wycofaniu zgody nie dłużej, niż przez 10-letni okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Powierzone Usługodawcy  dane osobowe będą przekazywane:

a) organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych Użytkowników na podstawie przepisów prawa,

b) operatorom pocztowym i kurierom,

c) dostawcom systemów informatycznych i usług IT uczestniczącym w procesach  koniecznych do wykonywania Umowy,

d) firmom wykonującym usługi dla Usługodawcy  na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wysyłając taką informację na adres sklep@techmark.com.pl. Dane osobowe Użytkownika mogą być również poprawiane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).

2. Każdą z wyrażonych zgód (dotyczącą założenia Konta, złożenia Zamówienia, zapisania do Newslettera, wypełnienia Formularza Kontaktowego) z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 pkt. 5 można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych zaleca się wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

3. Na postępowanie Usługodawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII. PROFILOWANIE

1. Usługodawca stosuje profilowanie analityczne, sprzedażowe oraz marketingowe (śledzenie historii odwiedzin stron przez Użytkowników) w celu optymalizacji Sklepu oraz dostosowania, wyświetlania i wysyłania Użytkownikom treści i materiałów najbardziej dla nich przydatnych, a także w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Usługodawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

 

IX. POLITYKA COOKIES

1. Sklep automatycznie zbiera dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu.

 2. Gromadzenie i przechowywanie informacji o Użytkownikach na podstawie plików cookies odbywa się wyłącznie za wyrażoną przez nich zgodą. Zgoda wyrażona na wykorzystywanie plików cookies może być przez Użytkownika w każdym czasie modyfikowana bądź odwołana. Odwołanie zgody na wykorzystywanie plików cookies nie wpływa na zgodność z prawem dokonywanego przetwarzania ponieważ podstawą do przetwarzania tak uzyskanych danych przez Administratora jest uzasadniony interes Administratora.

 3. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep dotyczą wszystkich osób korzystających ze Sklepu. Pliki te zbierają różnego rodzaju informacje o Użytkowników odwiedzających nasz Serwis, ale co do zasady nie gromadzą danych osobowych.

 4. Niektóre informacje zgromadzone za pomocą plików cookies mogą być powiązane z konkretną osobą na zasadzie profilowania Użytkowników. W takim przypadku w zakresie ochrony danych osobowych będą mieć zastosowanie postanowienia Polityki prywatności Sklepu.

 5. Informacje zapisane za pomocą plików cookies wykorzystywane są przez Usługodawcę w celach reklamowych, statystycznych oraz informacyjnych. Dzięki nim Usługodawca zapoznaje się z preferencjami Użytkowników Sklepu celem jak najlepszego dostosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników np. poprzez wysyłanie Newsletterów spersonalizowanych pod kątem preferencji Użytkownika, czy wyświetlania reklam produktów stosownie do zainteresowania Użytkowników odwiedzających Sklep.

 6. Pliki cookies umieszczane w Sklepie są również stosowane do współpracy w zakresie prowadzenia działalności marketingowej z podmiotami trzecimi. Na potrzeby omawianej współpracy przeglądarka wykorzystywana przez użytkowników Serwisu będzie zapisywać również inne pliki cookies, które pochodzą od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową. Maja one zapewnić Użytkownikom jedynie te reklamy, które odpowiadają ich indywidualnym preferencjom.

 7.W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie pliki cookies:

- Doubleclick by Google, (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone)

- Facebook Inc., (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone);

- Google Analytics (Google LLC1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone);

8. Wykorzystanie powyższych narzędzi odbywa się zgodnie z zasadami ochrony danych określonymi przez te podmioty dostępnymi na ich stronach internetowych.

9. W ustawieniach przeglądarki, z której korzysta Użytkownik, w każdej chwili może on dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Brak zmiany ustawień w przeglądarce internetowej przez Użytkownika dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz jego zgodę na ich wykorzystywanie. Rezygnacja bądź ograniczenie korzystania z plików cookies na danym urządzeniu może utrudniać swobodne korzystanie z Sklepu.

 

X. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Każdego Użytkownika Sklepu obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Sklepie techmark.com.pl będzie informować na stronach Sklepie.


XI. DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Sklepie prosi o kontakt na adres e-mail sklep@techmark.com.pl.

 

Ostatnia zmiana 25.05.2018 r.