Nie masz produktów w koszyku.

Nie masz produktów do porównania.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sklep.techmark.com.pl

 

Regulamin można utrwalić w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej: www.sklep.techmark.com.pl/regulamin

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Definicje

2.   Informacje o Sprzedawcy

3.   Wymagania techniczne korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

4.   Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności

5.   Zakres postanowień Regulaminu

6.   Prawa i obowiązki Usługobiorcy

7.   Obowiązki Usługodawcy

 

§ 2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SKLEP

1.   Prowadzenie Konta Usługobiorcy w Sklepie

2.   Przyjmowanie i realizacja Zamówień składanych drogą elektroniczną

3.   Dostarczanie treści dotyczących Sklepu za pomocą Usługi Newsletter

 

§ 3. INFORMACJE O ZASADACH I SPOSOBACH UTRWALANIA, ZABEZPIECZANIA I UDOSTĘPNIANIA PRZEZ USŁUGODAWCĘ DRUGIEJ STRONIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

 

§ 4. WYPOWIADANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 5. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1.    Oferta Sklepu

2.    Zasady dotyczące ustalania ceny Towarów i Usług

3.    Założenie Konta Klienta (rejestracja)

 

§ 6.  SKŁADANIE ZAMÓWIENIA (W OPARCIU O WYPEŁNIONY FORMULARZ ZAMÓWIEŃ)

1.    Wybór Produktu

2.    Karta i konfigurator Produktu

3.    Koszyk

4.    Strefa logowania/ Twoje dane

5.    Adres dostawy

6.    Sposób dostawy

7.    Sposoby płatności

8.    Bilans Zamówienia

9.    Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży

10.  Rozpoczęcie realizacji Zamówienia

 

§ 7.  UMOWA SPRZEDAŻY ZAWIERANA NA PODSTAWIE NADESŁANEJ WIADOMOŚCI EMAIL

 

§ 8. ZASADY USTALANIA KOSZTÓW DOSTAWY

1.    Dostępne formy i termin dostawy

2.    Koszty dostawy

 

§ 9. ZASADY USTALANIA RABATÓW NA KOSZYK I DOSTAWĘ

1.    Zasady ustalania rabatu na Koszyk

2.    Zasady ustalania rabatu na dostawę

 

§ 10. RODZAJE I ZASADY USTALANIA KOSZTÓW ZA WYBRANE SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.    Rodzaje sposobów płatności

2.    Obsługa płatności elektronicznych

 

§ 11. ZMIANY W ZAMÓWIENIU LUB REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

1.    Zakres zmian w Zamówieniu oraz warunki uwzględniania zmian przez Sklep

2.    Skutki zmian w Zamówieniu lub rezygnacji z Zamówienia

 

§ 12. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.    Czas realizacji Zamówień oraz moment wykonania Umowy

2.    Świadczenie zastępcze oraz anulowanie Zamówienia

3.    Dowód zakupu Towaru- faktura Vat

 

§ 13.  ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1.    Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta

2.    Umowne prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

§ 14. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1.    Zwrot należności w przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta

2.    Zwrot należności w przypadku Umownego odstąpienia od umowy przez  Sprzedawcę

3.    Zwrot należności w przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę

 

§ 15.  REKLAMACJE

1.    Odpowiedzialność Sprzedawcy za sprzedany Produkt

2.    Rękojmia za wady fizyczne:

3.    Rękojmia za wady prawne

4.    Zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności:

5.    Uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi:

6.    Terminy rozpatrzenia Reklamacji

7.    Dostarczenie reklamowanego Produktu

8.    Koszty reklamacyjne

§ 16.  WARUNKI GWARANCJI

 

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 18.  ZAŁĄCZNIKI

1.         Wzór Formularza odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.

2.         Zasady Polityki Prywatności

3.         Formularz Reklamacyjny

4.         Koszty dostawy

 

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Definicje

1.       SKLEP INTERNETOWY- Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem internetowym www.sklep.techmark.com.pl, sprzedający Towary za pośrednictwem Internetu, zwany dalej Sklepem.

2.       USŁUGODAWCA, OPERATOR, ADMINISTRATOR, SPRZEDAWCA- firma Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp. j., adres prowadzenia działalności: ul. Piotrkowska 10/12, 95-070 Aleksandrów Łódzki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000005619 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP  726-000-22-12 , REGON 470513221, adres poczty elektronicznej: sklep@techmark.com.pl, numer telefonu: +48 42 712 17 95.

3.       USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK- osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę (np. sprzedaż, wysyłanie wiadomości e-mail w ramach Newslettera, kontaktowanie się z Użytkownikem po wypełnieniu Formularza Kontaktowego).

4.       USŁUGA- Usługa świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

5.       KLIENT- osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

6.       KONSUMENT- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).

7.       STRONA- Klient oraz Usługodawca, między którymi doszło do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług drogą internetową.

8.       DZIEŃ ROBOCZY- każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9.      FORMULARZ REJESTRACYJNY- formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta Klienta. Konto można założyć bądź korzystając z guzika „Utwórz konto” znajdującego się na pasku górnym witryny, bądź w trakcie składania Zamówienia na etapie Zamówienia zatytułowanym „Twoje dane”. Dane podane w tym Formularzu podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu.

10.   FORMULARZ KONTAKTOWY- udostępniony przez Sklep Formularz, za pośrednictwem którego Użytkownik może wysłać wiadomość na skrzynkę e-mailową Usługodawcy, zapisać się na Newsletter, bądź prosić Usługodawcę o kontakt telefoniczny . Dane podane w tym Formularzu podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu.

11.    KONTO KLIENTA- oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę baza zawierająca dane Klienta, w którym gromadzone są dane Klienta służące do realizacji składanych Zamówień, w tym historię Zamówień oraz preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu.

12.  NEWSLETTER- elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom otrzymywanie od Usługodawcy Newslettera zawierającego informacje dotyczące Sklepu.

13.    KODEKS CYWILNY- Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

14.   POLITYKA PRYWATNOŚCI- zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów i Użytkowników Sklepu  stanowiący integralną część Regulaminu w formie Załącznika nr 2 do Regulaminu.

15.     PRODUKT/ WYRÓB/ TOWAR- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Z braku innych ustaleń, wszystkie Produkty dostępne w Sklepie oznaczone są co do gatunku i z chwilą wydania Towaru Klientowi, następuje przeniesienie na niego prawa własności tych rzeczy. 

16.     KARTA PRODUKTU- Strona internetowa, na której wyświetlane są szczegółowe informacje (cechy) dotyczące konkretnego Wyrobu wraz z Konfiguratorem Produktu.

17.   KONFIGURATOR PRODUKTU- udostępniony w Sklepie konfigurator umożliwiający Klientowi dokonywanie określonych zmian w poszczególnych cechach (parametrach) Produktu, mogących mieć bezpośredni wpływ na generowaną cenę końcową Wyrobu. Z braku innej informacji, skonfigurowane przez Klienta Wyroby oznaczone są co do gatunku.

18.    CENA WYJŚCIOWA BRUTTO PRODUKTU- podana na Karcie Produktu cena brutto za wyświetlony/ wybrany przez Klienta wariant Produktu w wersji podstawowej tj. przed wybraniem przez Klienta dodatkowo płatnych opcji cech.

19.    CENA JEDNOSTKOWA PRODUKTU- wyświetlana na Karcie Produktu cena jednej sztuki Produktu dodanego przez Klienta do Koszyka, uwzględniająca ewentualne dopłaty za wybrane cechy Produktu. Cena jednostkowa produktu dodana do Koszyka uwzględnia wszystkie dopłaty wynikające ze skonfigurowanego przez Klienta Produktu.

20.     CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA- podany przez Sprzedawcę na Karcie Produktu każdego Towaru przewidywany czas przygotowania Zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od dnia przyjęcia przez Usługodawcę Zamówienia do realizacji, do momentu przygotowania paczki do wysyłki/ do odbioru przez Klienta. Podany termin uwzględnia wyłącznie dni robocze. Na czas realizacji Zamówienia składa się w szczególności czas wytwarzania Produktu, kompletowania całego Zamówienia oraz zapakowania Produktu. Bieg terminu rozpoczyna się w zależności od dokonanego przez Klienta wyboru sposobu płatności za Towar. Termin wysyłki Towaru określany jest w Bilansie Zamówienia na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji.  Z braku innych ustaleń między Stronami, Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego Zamówienia.

21.     PRODUKT NA INDYWIDULANE ZAMÓWIENIE- to Produkt oznaczony w Sklepie jako Produkt „na indywidualne Zamówienie”, oznaczony co to tożsamości na skutek dokonanej przez Klienta konfiguracji Produktu. Przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Oznaczony w ten sposób przez Sprzedawcę Produkt wyłącza prawo do dokonania jego zwrotu przez Konsumenta w myśl art. 38 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta. W przypadku rezygnacji z Zamówienia takiego Produktu, Konsument ponosi koszty proporcjonalne do spełnionego przez Sprzedawcę świadczenia (wyprodukowania Towaru).

22.    FORMULARZ ZAMÓWIENIA- Kilkuetapowy Formularz, którego wypełnienie jest warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie. Dane podane w tym Formularzu podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu.

23.     SUMA CZĘŚCIOWA-  suma wszystkich cen za dodane do Koszyka, skonfigurowane przez Klienta Produkty,  przed uzyskaniem rabatu.

24.    OSTATECZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA- wyświetlana w Koszyku łączna cena za wszystkie Produkty dodane do Koszyka wraz z kosztami dostawy oraz uzyskanym rabatem na Koszyk i Dostawę. Wyświetlana w Bilansie Zamówienia ostateczna wartość Zamówienia obejmuje sumę cen wszystkich Produktów dodanych do Koszyka, naliczoną cenę za dostawę oraz wybrany sposób płatności, po odliczeniu uzyskanych rabatów na Koszyk i Dostawę.

25.     KOSZT PŁATNOŚCI- doliczany przez Sklep w trakcie składania Zamówienia koszt związany z wybraniem przez Klienta niektórych sposobów płatności.

26.     PRZELEW TRADYCYJNY- płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, konto stacjonarne lub na poczcie.

27.     FORMULARZ PŁATNOŚCI DOTPAY- Formularz płatności, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zapłaty za Zamówienie za pośrednictwem systemu płatności DotPay.

28.    PRZELEW ELEKTRONICZNY - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line udostępnionych przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

29.    PRÓG RABATOWY- Wartość Sumy częściowej, przy osiągnięciu której Sklep przyznaje rabat na Koszyk. 

30.    RABAT NA KOSZYK I DOSTAWĘ- Suma rabatów udzielonych na Koszyk oraz Dostawę obliczana według zasad opisanych w § 8.

31.   BILANS ZAMÓWIENIA- ostatni krok Zamówienia, w którym wyszczególnione są wszystkie elementy dotyczące składanego Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianego Towaru wraz z elementami dodatkowymi, ostateczna cena Zamówienia uwzględniająca udzielone rabaty, termin realizacji Zamówienia, cenę za dostawę, dopłatę za wybrane sposoby płatności, dane Sprzedawcy i inne.

32.   ZAMÓWIENIE- oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianego Towaru, a także sposób dostawy oraz wybrany sposób zapłaty za Towar.

33.    UMOWA SPRZEDAŻY- Umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny zawierana na odległość lub poza lokalem Sprzedawcy w myśl art. 2 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. b, Ustawy o prawach konsumenta. Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie) Potwierdzenia Zamówienia w formie email jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim.

34.    ZMIANA ZAMÓWIENIA- zmiana niektórych parametrów Zamówienia dokonana przez Sklep na wniosek Klienta lub w wyniku innych okoliczności, wymagająca zgody Klienta. Brak zgody Klienta na wprowadzone do Zamówienia zmiany może skutkować Umownym odstąpieniem od Umowy (Anulowaniem Zamówienia) w całości lub części.

35.     UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ANULOWANIE ZAMÓWIENIA)- umowne prawo Sprzedawcy do odstąpienia od Umowy, w wyniku którego następuje anulowanie  Zamówienia w całości lub części w przypadkach określonych w § 12 ust. 2.

36.     CENA SPRZEDAŻY- Cena, jaką Klient poniósł w związku z zapłatą za złożone przez siebie Zamówienie obejmująca wszystkie dodatkowe opłaty (koszty płatności, koszty za dostawę).

37.     DOSTAWCA- podmiot działający w imieniu lub na zlecenie Sklepu, odpowiedzialny za doręczenie przesyłki Kupującemu.

38.     ODBIORCA- Klient lub inny podmiot upoważniony przez Klienta  do odbioru w jego imieniu przesyłki.

39.     PUNKT ODBIORU- punkt prowadzony przez Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp.j., w którym można odebrać Zamówienie zrealizowane przez Sklep.

40.    KARTA GWARANCYJNA- oświadczenie Producenta o udzieleniu gwarancji na swoje Wyroby. Karta gwarancyjna wraz z Instrukcją użytkowania mebli metalowych dołączana jest przez Sprzedawcę do każdego Zamówienia, zaś gwarancja udzielana jest na wszystkie zamówione w Sklepie Towary. 

41.     FORMULARZ REKLAMACYJNY- pisemne oświadczenie Klienta o stwierdzeniu istnienia wady Towaru składane w ramach Reklamacji lub Gwarancji udzielanej przez Producenta w Karcie Gwarancyjnej.

42.     FAKTURA PRO FORMA- dokument potwierdzający przyjęcie Zamówienia do realizacji wystawiany przez Sklep po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na podstawie którego może on dokonać zapłaty zaliczki oraz pozostałej kwoty wynikającej ze złożonego Zamówienia. Po dokonaniu zapłaty Sklep wystawi Klientowi Fakturę Vat.

43.     RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

2.   Informacje o Sprzedawcy

1.       Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.techmark.com.pl jest własnością Leszka Ogłozy oraz Sławomira Zdziechowskiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą "Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp.j.” wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000005619 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP  726-000-22-12, REGON 470513221. Adres prowadzenia działalności: ul. Piotrkowska 10/12, 95-070 Aleksandrów Łódzki, adres poczty elektronicznej: sklep@techmark.com.pl, numer telefonu: +48 42 712 17 95 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

2.       Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez Sklep 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 

3.   Wymagania techniczne korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

1.      Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień na Produkty jest możliwe pod warunkiem:

a)      spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następującychminimalnych wymagań technicznych:

- System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

- Procesor: 1 GHz

- RAM: 1 GB pamięci RAM

- Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

- Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

- Sterowanie: klawiatura, mysz

- Opcjonalnie: słuchawki

- Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

- Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min.wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

- Włączenie w przeglądarce internetowej Javascript oraz Flash, cookies.

b) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2.       Aby założyć Konto Klienta należy uruchomić stronę internetową Sklepu: https://sklep.techmark.com.pl/ i skorzystać z Formularza rejestracji dostępnego po wciśnięciu guzika „Utwórz konto” dostępnego na pasku górnym witryny. Celem założenia Konta niezbędne jest podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres email, NIP- tylko dla firm) oraz podanie i potwierdzenie hasła potrzebnego do logowania się. Tworząc konto Użytkownik godzi się na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu założenia Konta Klienta w sklepie internetowym sklep.techmark.com.pl (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.       Użytkownik może założyć Konto również w trakcie składania Zamówienia. Celem realizacji Zamówienia w sklepie wymagane jest podanie przez Użytkownika danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres email oraz hasła do logowania). Tworząc konto Klient godzi się na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w celu założenia Konta Klienta w sklepie internetowym sklep.techmark.com.pl oraz wykonania Umowy, której jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. a  i b RODO).

 

4.   Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności

1.     Administratorem danych przetwarzanych w ramach sklepu sklep.techmark.com.pl jest firma Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp.j.” wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000005619 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP  726-000-22-12, REGON 470513221. Adres prowadzenia działalności: ul. Piotrkowska 10/12, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

2.       Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich może uniemożliwiać świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

3.     Dane Użytkownika wpisane w Formularzu rejestracyjnym, Formularzu Zamówienia, Formularzu kontaktowym lub w trakcie zapisywania się na Newsletter czy też wysyłania wiadomości email, zostają wprowadzone do bazy danych Sklepu. 

4.       Dane osobowe Użytkowników Sklepu będą przetwarzane :

          a) w celu zawarcia i wykonania Umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) , w tym w szczególności w celu:

          - utworzenia i zarządzania Kontem,

          - obsługi i realizacji Zamówienia,

          - przeprowadzenia procesu płatności,

          - zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania ze sklepu,

          - rozliczania wykonanych Umów oraz usług świadczonych w ramach sklepu,

          - obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą Formularza kontaktowego,

          - nawiązania kontaktu z Użytkownikiem w związku z realizacją Umowy (świadczeniem usługi).

          b) celem wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją,

      c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub podmioty, z którymi Usługodawca zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO) jak np..:

          - archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych,

          - windykacja należności, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami,

          - przygotowywanie wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju sklepu,

          - przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych Klientów i Użytkowników,

          d) w celu realizacji usług, na których wykonanie Użytkownik wyraził zgodę dobrowolnie i świadomie w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wskazanego w treści tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym w szczególności w celach marketingowych związanych z oferowaniem produktów i usług (Newsletter, Formularz kontaktowy).

5.       Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości, w szczególności:

a)      w przypadku założenia przez Użytkownika Konta w Sklepie w innych celach niż związanych z dokonanymi zakupami w Sklepie-  do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.  

b)      w przypadku dokonania zakupów w Sklepie-  nie dłużej, niż przez 11 lat od dnia wykonania Umowy, czyli przez czas odpowiadający okresom przedawnienia ewentualnych roszczeń;

c)   w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika-  do czasu cofnięcia zgody, a po wycofaniu zgody nie dłużej, niż przez 10-letni okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6.       Powierzone Usługodawcy  dane osobowe będą przekazywane:

a) organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych Użytkowników na podstawie przepisów prawa,

b)  operatorom pocztowym i kurierom,

c) dostawcom systemów informatycznych i usług IT uczestniczącym w procesach  koniecznych do wykonywania Umowy,

d) firmom wykonującym usługi dla Usługodawcy  na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7.       Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wysyłając taką informację na adres sklep@techmark.com.pl. Dane osobowe Użytkownika mogą być również poprawiane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”)

9.       Każdą z wyrażonych zgód (dotyczącą założenia Konta, złożenia Zamówienia, zapisania do Newslettera, wypełnienia Formularza Kontaktowego) z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 pkt. 5 można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych zaleca się wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

10.     Na postępowanie Usługodawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.     Usługodawca stosuje profilowanie analityczne, sprzedażowe oraz marketingowe (śledzenie historii odwiedzin stron przez Użytkowników) w celu optymalizacji Sklepu oraz dostosowania, wyświetlania i wysyłania Użytkownikom treści i materiałów najbardziej dla nich przydatnych, a także w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Usługodawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

12.      Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Sklepu znajdują się  w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu poświęconego Polityce Prywatności oraz na stronie internetowej Sklepu poświęconej Polityce Prywatności.

 

5.   Zakres postanowień Regulaminu

1.       Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania Zamówień na dostępne w nim Produkty, uiszczania przez Klienta wszelkich kosztów związanych z realizacją Zamówienia, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, a także zasady korzystania przez Klienta z uprawnień w zakresie anulowania Zamówienia, prawa odstąpienia od Umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 

2.       Realizacja sprzedaży przez Sklep odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

3.       Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

4.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

-        Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

-        Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

-        Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 824),

-        Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO           

-        oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 5.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, jednak nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sklep.techmark.com.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia w Sklepie. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia Użytkownik poproszony jest o akceptację Regulaminu.

6.       Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Użytkownik nie wypowiedział Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

7 .      Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających z usług Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane Zamówienia. W takim przypadku Zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

 

6.   Prawa i obowiązki Usługobiorcy

1.       Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.       Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.       Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.       Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

5.       Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga  zarejestrowania się.

6.       Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.

7.      Użytkownik wpisując swoje dane do Formularza Kontaktowego, w trakcie zakładania konta, składania Zamówienia, bądź zapisując się na Newsletter, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych celem realizacji Umowy bądź innych usług (art. 6 ust. 1 lit. a i b). 8.       Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp.j. danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

9.       Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter), poprzez wpisanie swojego maila do Formularza Newsletter lub też zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu rejestracyjnym lub w zakładce „Moje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty informacje handlowe lub inne (np. newsy) wysyłane przez Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp.j.

10.     Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (odnośnik Newsletter) lub poprzez wysłanie e-maila z takim żądaniem na adres sklep@techmark.com.pl.

11.     Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie.

12.     W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

13.     Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Usługobiorcy znajdują się  w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu poświęconego Polityce Prywatności lub na stronie internetowej Sklepu poświęconej Polityce Prywatności.

 

7.   Obowiązki Usługodawcy

1.       Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w jego działaniu, które zostały zgłoszone przez Użytkowników.

2.       Sklep zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu, w terminie nie dłuższym niż siedem dni. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp.j.,  telefonicznie bądź na adres e-mail sklep@techmark.com.pl.

 

§ 2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SKLEP

 

1.   Prowadzenie Konta Usługobiorcy w Sklepie

1.       Zawarcie Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie następuje w momencie utworzenia Konta Użytkownika (Rejestracji).

2.       Warunkiem zarejestrowania Konta jest:

-        wypełnienie Formularza rejestracyjnego udostępnionego w Zakładce „Utwórz konto” na górnym pasku strony Sklepu. W tym celu niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru NIP (dotyczy wyłącznie firm) oraz hasła - wymagane pola oznaczone są czerwoną „*”,

-        wpisując swoje dane oraz zakładając konto Użytkownik wyraża zgodę na  przetwarzanie swoich  danych osobowych przez Usługodawcę. wpisanych do Formularza Rejestracji w celu założenia konta (art. 6 ust. 1 lit. b).  .

2.       Do złożenia Zamówienia w Sklepie nie jest wymagana Rejestracja. Założenie Konta Użytkownika umożliwia złożenie Zamówienia w Sklepie oraz korzystanie z innych udogodnień (np. możliwość śledzenia na bieżąco etapów realizacji Zamówienia). 

3.       Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieokreślony i może być wypowiedziana w każdym momencie, bez podania przyczyny.

4.       Wypowiedzenia Umowy można dokonać poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy sklep@techmark.com.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu). W takim przypadku umowa wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

 

2.   Przyjmowanie i realizacja Zamówień składanych drogą elektroniczną

1.     Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

2.       Zamówienia na Towary przyjmowane są po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówień dostępnego w Sklepie oraz poprzez pocztę mailową sklep@techmark.com.pl.

3.       Szczegółowe zasady dotyczące składania Zamówienia (w tym zawarcia Umowy sprzedaży) zostały dokładnie opisane w § 5 niniejszego Regulaminu.

 

3.   Dostarczanie treści dotyczących Sklepu za pomocą Usługi Newsletter

1.       Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.      Chcąc zapisać się do Newslettera Użytkownik powinien wpisać swój adres e-mailowy do Formularza Newsletter, bądź zaznaczyć odpowiedni checkbox w Formularzu rejestracyjnym lub w zakładce „Moje konto”. Wpisując swój adres e-mail przy zapisywaniu się na Newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na  przetwarzanie swoich  danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji przez niego usługi Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b). .  W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie bezpłatnie na podany przez siebie adres poczty informacje handlowe wysyłane przez Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp.j.

3.      Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (odnośnik Newsletter) lub poprzez wysłanie e-maila z takim żądaniem na adres sklep@techmark.com.pl.

4.       Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się  w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu poświęconego Polityce Prywatności lub na stronie internetowej Sklepu poświęconej Polityce Prywatności.

 

§ 3. INFORMACJE O ZASADACH I SPOSOBACH UTRWALANIA, ZABEZPIECZANIA I UDOSTĘPNIANIA PRZEZ USŁUGODAWCĘ DRUGIEJ STRONIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

 

1.        Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje na dwa sposoby:

a)      przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail:

-        treści zawieranej Umowy (wiadomości e-mail zatytułowane „Potwierdzenie otrzymania zamówienia” oraz „Zamówienie przyjęte do realizacji”)- dotyczy zarówno Zamówień składanych poprzez Formularz zamówienia, jak również Zamówień składanych za pośrednictwem poczty e-mail,

-        wyciągu z najważniejszymi informacjami z Regulaminu oraz innych informacji, o których mowa w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta.

b)      w każdym przypadku przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przekazywanym Towarem:

-        dowodu zakupu,

-        karty gwarancyjnej

-        Instrukcji użytkowania mebli metalowych

 2.      Treść zawieranej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§ 4. WYPOWIADANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1.       Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

2.     Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym (np. dotyczącą prowadzenia Konta w Sklepie) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.

3.       Wypowiedzenia Umowy można dokonać poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy sklep@techmark.com.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu). W takim przypadku umowa wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

4.        W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

5.       W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta Klienta.

6.       Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania Umowy. Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy nie narusza zatem w żaden sposób praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

 

§ 5. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

1.    Oferta Sklepu

1.       Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.       Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienie sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Produktu. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie, może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie specyfikacji technicznych oraz innych oznaczeń właściwych dla oferowanego Produktu. 

 

2.    Zasady dotyczące ustalania ceny Towarów i Usług

1.       Cena Wyjściowa Produktu uwidoczniona w Katalogu głównym oraz na Karcie Produktu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT 23 %.

2.       Podane ceny Towarów nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów związanych z wybranymi rodzajami płatności.

3.       W przypadku Wyrobu, którego niektóre parametry (cechy Produktu) Klient może modyfikować w ramach opcji udostępnionych w Konfiguratorze Produktu (wybór koloru, elementów Wyrobu, wyposażenie dodatkowe itp.), podana na stronie Cena wyjściowa Produktu jest ceną za Wyrób standardowy tj. opisany w Ofercie na danej stronie Wyrobu. Wszelkie zmiany w parametrach Wyrobu dokonane przez Klienta za pomocą udostępnionego na stronie Konfiguratora mogą mieć wpływ na Ceną Jednostkową Produktu. Wybranie przez Klienta za pomocą Konfiguratora innych od pierwotnie wyświetlonych parametrów Wyrobu, skutkuje automatycznym przeliczeniem ceny Towaru i wyświetleniem Ceny Jednostkowej Produktu za tak skonfigurowany Produkt, którą Klient może dodać do Koszyka. 

4.     Wartość kosztów dostawy obliczana jest w oparciu o zasady opisane w § 7. Na jej ostateczną wysokość wpływ mają następujące parametry Zamówienia: wysokość Zamówienia oraz ilość i rodzaj zamawianych Produktów, a także przyznany przez Sklep Rabat. Szczegółowe zasady ustalania rabatu na dostawę zostały omówione w § 8 ust. 2.

5.         Wartość kosztów płatności obliczana jest w oparciu o zasady opisane w § 9. 

6.         Szczegółowe zasady udzielania rabatu na Koszyk zostały omówione w § 8 ust. 1.

7.      Ceny podane w Bilansie Zamówienia są dla obu Stron wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia, o ile Sklep niezwłocznie potwierdzi przyjęcie Zamówienia do realizacji poprzez wysłanie wiadomości email. Cena ta  nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 

3.    Założenie Konta Klienta (rejestracja)

1.       Warunkiem dokonania Rejestracji w Sklepie tj. założenia Konta Klienta jest:

a)      wypełnienie Formularza rejestracyjnego poprzez podanie niezbędnych danych oznaczonych gwiazdką (*)

b)      Użytkownik wpisując w trakcie Rejestracji swoje dane do Formularza, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych celem realizacji Umowy bądź innych usług (art. 6 ust. 1 lit. a i b).

2.       W Formularzu rejestracyjnym Użytkownik może również zapisać się do Usługi Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.

3.       Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności tego Sklepu są nieodpłatne.

4.       Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie się do Sklepu odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu rejestracyjnym tj. poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanego przy Rejestracji Konta. Dane podane przy rejestracji Konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto Klienta (zakładka „Moje konto”).

5.      Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie tworzone jest Konto Klienta. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu, w tym składać Zamówienia na produkty dostępne w asortymencie tego Sklepu.

6.       W przypadku chęci usunięcia przez Klienta swojego Konta ze Sklepu, należy w tym celu wysłać wiadomość e-mail na adres sklep@techmark.com.pl z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego Użytkownika.

 

§ 6.  SKŁADANIE ZAMÓWIENIA (W OPARCIU O WYPEŁNIONY FORMULARZ ZAMÓWIEŃ)

 

1.    Wybór Produktu

1.       Klient może składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2.     Celem złożenia Zamówienia Klient wybiera spośród zaprezentowanej na stronie Sklepu oferty interesujący go Produkt poprzez kliknięcie w pole Produktu (zdjęcie, krótki opis), skutkiem czego zostanie przekierowany na stronę będącą Kartą danego Produktu.

 

2.    Karta i konfigurator Produktu

1.       Na Karcie Produktu:

-        zamieszczane są wszelkie istotne informacje o  danym Produkcie, w tym: symbol (sku) tego Produktu, przykładowe zdjęcie/ render, opis oraz cechy Wyrobu, termin realizacji Zamówienia podany w dniach.

-        udostępniany jest Konfigurator Produktu umożliwiający Klientowi dobór określonych parametrów Produktu w ramach dostępnych opcji wyboru.

2.       Konfigurator Produktu umożliwia Klientowi dokonywanie wyboru spośród:

a)      dostępnych wariantów Produktu- przy czym Klient może dokonać wyboru jednego spośród dostępnych wariantów Produktu. Wybór określonego wariantu Produktu może generować inną cenę za ten wariant Produktu. W takim przypadku, cena ta zostanie wyświetlona na Karcie Produktu na czerwono jako cena wyjściowa dla tego wariantu Produktu.

b)      dostępnych cech dla wybranego wariantu Produktu- przy czym Klient może dokonać jednokrotnego lub wielokrotnego (poprzez odhaczenie kilku checkboxów) wyboru spośród opcji dostępnych dla danej cechy. W przypadku wybrania przez Klienta opcji, za które pobierana jest dopłata, wysokość tej dopłaty wyświetlana jest w Konfiguratorze obok opisanej cechy, a następnie zostanie ona doliczona przez Sklep do Ceny wyjściowej Produktu wyświetlonej na Karcie Produktu na kolor czerwony. Każdorazowo, po wybraniu przez Klienta danej opcji, cena wyświetlana na Karcie Produktu jest aktualizowana i uwzględnia ona wszystkie dopłaty naliczone przez Sklep związane z wyborem określonych opcji. Opcje bez dopłaty oznaczają, iż wybrana opcja jest sprzedawana przez Sklep bez dopłaty, w ramach Ceny wyjściowej Produktu.

3.       Po wybraniu jednego z dostępnych wariantów Produktu oraz dowolnym skonfigurowaniu przez Klienta poszczególnych opcji dla cech przypisanych do tego wariantu, może on dodać wygenerowany w ten sposób Wyrób do Koszyka poprzez wciśnięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”. W tym momencie wyświetlona zostanie informacja o dodaniu Produktu do Koszyka oraz możliwości jego zapisania przez zalogowanego Klienta.

4.       Zamówienia indywidualne- W przypadku wybrania przez Klienta choćby jednej opcji cechy skutkującej koniecznością wyprodukowania przez Sprzedającego Produktu „na indywidulane zamówienie” , na Karcie produktu pod tą opcją cechy zostanie wyświetlona stosowna informacja. Zamówienie tak skonfigurowanego Produktu skutkuje tym, iż także Klient będący Konsumentem w myśl art. 38 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta, nie będzie mógł skorzystać z prawa do zwrotu takiego Produktu.

5.       Sklep umożliwia złożenie zapytania na inne Produkty (opcje cech), które nie zostały skonfigurowane w Sklepie. W przypadku wyboru przez Klienta nieokreślonej opcji cechy oznaczonej w Sklepie jako opcja „inna”, „inne” lub „inny”, wyświetlona zostaje informacja o możliwości skontaktowania się ze Sprzedawcą za pośrednictwem Formularza Kontaktowego. W takim przypadku, skonfigurowany wcześniej przez Klienta Produkt nie zostanie dodany do Koszyka, zaś Klient może skorzystać z Formularza Kontaktowego udostępnionego przez Sklep celem złożenia zapytania o Produkt.

6.       Celem rozpoczęcia składania Zamówienia, Klient powinien przejść do Koszyka klikając w przycisk „Koszyk”, może też kontynuować zakupy w Sklepie.

 

3.   Koszyk

1.       Wybierając opcję: „Koszyk” , Klient zostanie przekierowany na stronę, na której wyświetlane są informacje o :

a)      skonfigurowanym wcześniej Produkcie wraz z wybranymi przez Klienta opcjami cech. Klient może zmienić ilość dodanego przez siebie do Koszyka Produktu, bądź usunąć go z Koszyka,

b)      Cenie jednostkowej Produktu oraz Sumie częściowej będącej składową wszystkich sztuk Produktów dodanych do Koszyka,

c)     możliwych do wybrania przez Klienta sposobach dostawy wraz z ceną za dostawę. Po wybraniu przez Klienta sposobu dostawy (Kurier, Odbiór własny) oraz wciśnięciu guzika „Aktualizuj sumę” Sklep automatycznie generuje ostateczną cenę za transport, która zostanie doliczona do Zamówienia.  Szczegółowe warunki ustalania kosztów dostawy zostały opisane w § 7.

d)     uzyskanym bądź możliwym do uzyskania rabacie na Koszyk- w zależności od wartości Towaru dodanego do Koszyka, Sklep automatycznie wyświetla informację o uzyskanym rabacie, bądź warunkach uzyskania dodatkowego rabatu na Koszyk. Szczegółowe warunki uzyskania rabatu na Koszyk zostały omówione w § 8 ust. 1.

e)    podsumowanie, w którym wyświetlona jest Suma częściowa, doliczony koszt oraz wybrany sposób dostawy, wysokość rabatu udzielonego na Koszyk i dostawę, o ile został przyznany przez Sklep (szczegółowe warunki uzyskania rabatu na Dostawę zostały omówione w § 8 ust. 2), łączny czas realizacji całego Zamówienia, Ostateczna wartość zamówienia.

 

4.    Strefa logowania/ Twoje dane

1.        Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest posiadanie lub założenie Konta w Sklepie.

2.       Zarejestrowani Klienci (posiadający w Sklepie swoje Konto) logują się poprzez wpisanie w oknie logowania swojego loginu i hasła podanego podczas zakładania Konta Użytkownika oraz klikają przycisk „logowanie”.

3.       Nowi Klienci, nie posiadający jeszcze Konta w Sklepie mogą je utworzyć wybierając opcję „złóż zamówienie zakładając jednocześnie konto”. Klient chcący się zarejestrować zostaje przekierowany do kolejnego etapu Zamówienia „Twoje dane”, w którym powinien uzupełnić danymi wszystkie wymagane pola w oknie.  Użytkownik wpisując swoje dane do Formularza wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych celem realizacji Umowy bądź innych usług (art. 6 ust. 1 lit. a i b).oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp. j. danych osobowych dla potrzeb marketingowych firmy Techmark sp. j. (odhaczając właściwy checkbox). W tym miejscu Klient może również zapisać się na Newsletter odhaczając właściwy checkbox na stronie. Konto w Sklepie zostaje założone po wypełnieniu wszystkich pól wymaganych, z chwilą wciśnięcia guzika „zatwierdź”.

 

5.    Adres dostawy

1.       Klienci, którzy w trakcie Rejestracji wybrali „dostawę pod inny adres” niż podany w trakcie Rejestracji, zostają przekierowani do etapu „Adres dostawy”, w którym mogą podać i zapisać nowy adres dostawy.

2.       Klienci, którzy w trakcie Rejestracji wybrali „dostawę pod ten adres” automatycznie zostają przekierowani do kolejnego etapu Zamówienia „Sposób dostawy”.

3.       Zalogowanym Klientom wyświetla się informacja o zapisanych adresach dostawy, spośród których mogą wybrać jeden adres dostawy. Klienci, którzy wybrali „dostawę pod ten adres”, zostają przekierowani do etapu Zamówienia „Sposób dostawy”. Klienci, którzy wybrali „dostawę pod inny adres” zostają przekierowani do etapu: ”Adres dostawy”.

 

6.    Sposób dostawy

1.       W zakładce „Sposób dostawy” Klient może dokonać wyboru jednego spośród dwóch dostępnych sposobów dostawy zaznaczając odpowiedni checkbox:

a)      dostawa kurierem- po zrealizowaniu Zamówienia przez Sklep, Klient otrzyma ze Sklepu email lub telefon z wiadomością o planowanej wysyłce.

b)     odbiór własny- Klient może odebrać zamówiony przez siebie Towar w siedzibie firmy Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp.j. pod adresem ul. Piotrkowska 10/12 w Aleksandrowie Łódzkim od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedawcą. Po zrealizowaniu Zamówienia przez Sklep, Klient otrzyma ze Sklepu email lub telefon z wiadomością o możliwości odbioru Towaru.

2.       W przypadku wybrania przez Klienta opcji „dostawa kurierem”, Sklep doliczy do Sumy częściowej cenę za dostawę. Szczegółowe zasady ustalania ceny za dostawę zawarte są w § 7.

3.       W podsumowaniu tego etapu Zamówienia (Ostateczna wartość Zamówienia), wyświetlana jest informacja o wysokości naliczonej dopłaty za transport oraz łącznej wysokości udzielonego rabatu na Koszyk i na dostawę, o ile zostały one przez Sklep przyznane. Szczegółowe zasady przyznawania rabatu na Koszyk i dostawę zawarte są § 8.

 

7.    Sposoby płatności

1.       W zakładce „Sposoby płatności” Klient może dokonać wyboru jednego spośród dostępnych sposobów płatności zaznaczając odpowiedni checkbox:

a)      Zaliczka 35 % od ostatecznej wartości brutto Zamówienia + reszta płatna przelewem bankowym przed wysyłką.

b)      Płatność z góry przelewem bankowym.  

c)       Płatność przelewem online: Dotpay. W przypadku wyboru tego sposobu płatności Sklep doliczy prowizję za płatność online w wysokości 2,5 % od ostatecznej wartości brutto Zamówienia.

2.       W przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, Sklep może ograniczyć niektóre dostępne sposoby płatności.

3.       W podsumowaniu tego etapu Zamówienia (ostateczna wartość Zamówienia), wyświetlana jest informacja o wysokości naliczonej dopłaty za transport, informacja o łącznej wysokości udzielonego rabatu na Koszyk i na dostawę (o ile zostały one przyznane), a także dopłata za wybrany sposób płatności, o ile została ona naliczona.

 

8.    Bilans Zamówienia

1.       W zakładce „Bilans zamówienia” zawarte są wszystkie informacje dotyczące składanego Zamówienia tj.:

-        dane Sprzedawcy,

-        szczegółowe informacje o zamawianym Towarze wraz z wybranymi opcjami cech, ilością, Ceną jednostkową, a także Sumą częściową za wszystkie zamawiane Produkty,

-        wybrany przez Klienta adres dostawy,

-        wybrany przez Klienta sposób dostawy oraz dopłata za dostawę (o ile została naliczona),

-        wysokość rabatu na Koszyk i dostawę (o ile został przyznany),

-        wybrany przez Klienta sposób płatności oraz dopłata (o ile została naliczona),

-        czas realizacji Zamówienia- na wszystkie zamówione Produkty. Termin realizacji Zamówienia określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji,

-        ostateczna wartość Zamówienia, zawierająca podatek Vat 23 %.

2.         Klient może wpisać swój komentarz do Zamówienia wypełniając formularz zatytułowany „Komentarz do zamówienia.

3.        Klient może z tego miejsca edytować Koszyk.

4.       Warunkiem założenia Zamówienia jest akceptacja postanowień Regulaminu, która odbywa się po odhaczeniu stosownego checkboxa.

5.       Po wciśnięciu przez Klienta guzika „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” następuje potwierdzenie złożenia przez niego Zamówienia. Potwierdzenie to stanowi ofertę, która wiąże Klienta, o ile Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

6.       Informacje o cenie oraz innych określonych warunkach sprzedaży są dla obydwu Stron wiążące od chwili złożenia Zamówienia na produkty wyszczególnione w Zamówieniu.

7.       Cena określona w Zamówieniu nie ulegnie zmianie niezależnie od ewentualnych późniejszych zmian cen tych Produktów w Sklepie.

8.        Po złożeniu Zamówienia Klient może dokonać płatności zgodnie z wybranym sposobem płatności tj. na wskazany w Zamówieniu rachunek bankowy Sklepu lub korzystając z platformy/ integratora Dotpay.

9.       Informacje o Zamówieniu Klient może zobaczyć w zakładce „Moje konto” dostępnej na górnym pasku strony.

 

9.    Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży

1.       Po wciśnięciu guzika „Zamawiam” Klient otrzymuje od Sprzedawcy na podany przez siebie adres email, wiadomość z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia oraz przyjęcia go do realizacji (przyjęcie oferty).

2.       Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa wyżej.

3.       Wiadomość email zawiera wszystkie informacje dotyczące złożonego Zamówienia.

 

10.  Rozpoczęcie realizacji Zamówienia

1.       Moment rozpoczęcia realizacji Zamówienia przez Sklep uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu płatności. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności:

a)      zaliczka 35 % od ostatecznej wartości brutto Zamówienia + reszta płatna przelewem bankowym przed wysyłką, realizacja Zamówienia zostanie uruchomiona po wpływie na konto zaliczki. Wpłat należy dokonywać na podstawie wystawionej i wysłanej przez Sklep na adres mailowy Klienta (po złożeniu Zamówienia) Faktury pro forma.

b)      Płatność z góry przelewem bankowym, realizacja Zamówienia zostanie uruchomiona po wpływie na wskazane konto zapłaty za Zamówienie. Wpłaty należy dokonać na podstawie wystawionej i wysłanej przez Sklep na adres mailowy Klienta (po złożeniu Zamówienia) Faktury pro forma.

c)       Płatność przelewem online: Dotpay,  realizacja Zamówienia zostanie uruchomiona po otrzymanej płatności za Zamówienie.

2.       Rozpoczęcie realizacji Zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uzależnione od telefonicznej lub emailowej weryfikacji złożonego przez Klienta Zamówienia oraz od poczynienia innych ustaleń istotnych z punktu widzenia przyjętego Zamówienia np. sposób dostawy, adres do wysyłki Towaru, sposób realizacji płatności, określone parametry Produktu itp.

 

§ 7.  UMOWA SPRZEDAŻY ZAWIERANA NA PODSTAWIE NADESŁANEJ WIADOMOŚCI EMAIL

 

1.      Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@techmark.com.pl. Użytkownik podając swoje dane w wiadomości email, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych celem realizacji Umowy bądź innych usług (art. 6 ust. 1 lit. a i b).Celem zawarcia Umowy sprzedaży, Klient w przesłanym Formularzu Zamówienia powinien określić istotne postanowienia umowy sprzedaży tj.:

-        Dane kupującego (dane do wystawienia faktury VAT),

-        Nazwę Towaru, kod Towaru, ilość, wybrane opcje (np. kolor, rozmiar itp.),

-        Podpis oraz pieczątkę (jeśli jest) osoby upoważnionej do złożenia Zamówienia,

-        oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu internetowego firmy Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp.j. dostępnego na stronie www.techmark.com.pl/index.php/regulamin.

          Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży.

2.       W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia tj. w ciągu 3 dni roboczych. W tym czasie Sprzedawca winien przesłać emailem Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.

3.       Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty) zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Wiadomość ta zawiera wszelkie istotne ustalenia dotyczące przyjętego Zamówienia.

4.        Rozpoczęcie realizacji Zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uzależnione od telefonicznej weryfikacji złożonego przez Klienta Zamówienia oraz od poczynienia innych ustaleń istotnych z punktu widzenia przyjętego Zamówienia np. sposób dostawy, adres do wysyłki Towaru, sposób realizacji płatności.

5.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w uzasadnionych przypadkach, w których:

-        Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sprzedawcę za wymagające potwierdzenia,

-        Klient nie przestrzega zasad Regulaminu, bądź nie wyraził zgody na przestrzeganie jego zasad,

-        Zamówienie nie zostało opłacone zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

 

§ 8. ZASADY USTALANIA KOSZTÓW DOSTAWY

 1.    Dostępne formy i termin dostawy

1.       Dostawa Towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób.

2.       W zależności od deklarowanego miejsca dostawy, dostawa może być wykonana za pośrednictwem dostawców Sklepu  lub za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie Sklepu.

3.       Sklep może zlecić dostarczenie przesyłki firmie kurierskiej:

-        DHL Express (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-823, ul. Osmańska 2, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000047237, z kapitałem zakładowym w wysokości 21892500 zł, REGON 012005407, NIP 527-00-22-391. Zasady oraz warunki doręczania przesyłki ustalone są w regulaminie DHL dostępnym pod adresem: http://www.dhl.com.pl/pl/express/wyslij_przesylke/informacje_dodatkowe/terms_conditions.html

-        Rhenus Contract Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie (00-834 Warszawa) przy ulicy Pańskiej 73, dla której prowadzony jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000071960; REGON: 011220115; NIP: 118-00-91-073. Zasady oraz warunki doręczania przesyłki ustalone są w regulaminie Rhenus Contract Logistics s.a. dostępnym pod adresem: https://www.redcoon.pl/res/File/rhenus-regulamin.pdf.

4.       Sklep zamieszcza na Karcie każdego Produktu informację o Terminie realizacji zamówienia (tj. liczbie dni roboczych). Powyższa informacja to orientacyjny czas (liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do momentu przygotowania Towaru do wysyłki lub do odbioru przez Klienta), w trakcie którego Sprzedawca zobowiązuje się skontaktować z Klientem e-mailowo bądź telefonicznie celem ustalenia konkretnego terminu dostarczenia przesyłki pod wskazany w Zamówieniu adres.

5.       Ostateczny termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy, jednak przyjmuje się, iż z braku innych ustaleń między Stronami nie powinien być od dłuższy niż 2 dni robocze od momentu zakończenia realizacji Zamówienia.

6.       W przypadku składania Zamówienia na Towar, który ma być dostarczony pod różne adresy, niezbędne jest złożenie przez Klienta oddzielnych Zamówień dla każdego adresu dostawy z osobna.

7.       Informacje dotyczące dostawy wysyłane będą na adres mailowy, który został podany przy rejestracji w Sklepie.

8.       W każdej chwili Klient ma możliwość sprawdzenia statusu swojego Zamówienia w Historii Zamówień logując się na Swoje konto w Sklepie.

 

2.    Koszty dostawy

1.       Koszt dostawy wyliczany jest każdorazowo w trakcie składania Zamówienia.

2.       Koszty te uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, ilości, wielkości  lub kategorii produktowej, do której zaliczany jest Towar. Wybierając sposób dostawy (dostawa kurierem, Odbiór własny) system automatycznie wygeneruje ostateczną cenę za transport, która zostanie doliczona do Zamówienia. 

3.       Opłaty za dostawę Produktów zakupionych w Sklepie zawarte są w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

4.       Cena dostawy nie obejmuje rozładunku, wniesienia, rozpakowania oraz ewentualnego montażu zakupionego Towaru.

5.       Za dodatkową opłatą istnieje możliwość dokonania rozładunku, wniesienia oraz montażu  zakupionego Towaru. Kwota za te usługi ustalana jest indywidualnie, a uiszczana jest poza procesem zapłaty za Zamówienie złożone w Sklepie. Celem ustalenia wysokości tej opłaty, Klient w trakcie składania Zamówienia, w zakładce „Bilans zamówienia” w oknie „Komentarz do zamówienia" może poczynić wzmiankę o chęci zamówienia takiej usługi, bądź może wysłać stosowną wiadomość e-mailową na adres sklep@techmark.com.pl.

6.       Sklep zastrzega sobie prawo do częściowych dostaw, po uprzednim poinformowaniu o tym oraz wyrażeniu na to zgody przez Klienta.

7.     Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności Doręczyciela, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

 

§ 9. ZASADY USTALANIA RABATÓW NA KOSZYK I DOSTAWĘ

 

1.    Zasady ustalania rabatu na Koszyk

1.       Sklep przyznaje rabat na Koszyk w zależności od progu rabatowego, jaki został osiągnięty przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.       W Koszyku Sklep wyświetla informację o procentowej wysokości rabatu, jaka może zostać przyznana Klientowi po osiągnięciu określonej Sumy częściowej zamówienia .

3.      Rabat odliczany jest od Sumy częściowej, w kwocie odpowiadającej wartości procentowej przyznanego rabatu. Ostateczna Wartość Zamówienia uwzględnia wszystkie uzyskane w danym Zamówieniu rabaty, o ile zostały one przyznane przez Sklep.

4.       Kwota udzielonego przez Sklep rabatu na transport wyświetlana jest pod pozycją „Rabat na koszyk i dostawę”, przy czym kwota udzielonego rabatu może obejmować sumę rabatu udzielonego na Koszyk oraz rabatu udzielonego na dostawę- o ile zostały one przyznane przez Sklep.

5.       Sklep przyznaje następujące rabaty na Koszyk, w zależności od osiągniętego progu rabatowego:

a)      przy osiągnięciu progu rabatowego (2.000 zł- 5.000 zł) wysokość rabatu wynosi 2 %,

b)      przy osiągnięciu progu rabatowego (5.000 zł- 10.000 zł) wysokość rabatu wynosi 3 %,

c)       przy osiągnięciu progu rabatowego powyżej 10.000 zł wysokość rabatu wynosi 4 %, jednak Sklep dla tego Zamówienia może określić wysokość rabatu indywidulanie. W przypadku osiągnięcia takiego progu rabatowego, Klient może złożyć Zamówienie z automatycznie przyznanym przez Sklep rabatem, bądź skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem Formularza Kontaktowego celem ustalenia dla niego indywidualnego rabatu. Informacja o tym umieszczona jest na stronie „Koszyk” w oknie „Informacja o przyznanych rabatach” po osiągnięciu ostatniego progu rabatowego, dla którego Sklep przewiduje taką opcję. Sklep poinformuje Klienta o dalszych krokach postępowania w przypadku uzyskania indywidualnego rabatu.

 

2.    Zasady ustalania rabatu na dostawę

1.     Od sumy naliczonej za dostawę w sposób opisany w § 7, Sprzedawca udziela rabatu, którego wysokość uzależniona jest od progu rabatowego, jaki został osiągnięty przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.     Rabat odliczany jest od Sumy naliczonej za dostawę, w kwocie odpowiadającej wartości procentowej przyznanego rabatu. Ostateczna Wartość Zamówienia uwzględnia wszystkie uzyskane w danym Zamówieniu rabaty, o ile zostały one przyznane przez Sklep.

3.       Kwota udzielonego przez Sklep rabatu na dostawę wyświetlana jest pod pozycją „Rabat na koszyk i dostawę”, przy czym kwota udzielonego rabatu może obejmować sumę rabatu udzielonego na Koszyk oraz rabatu udzielonego na dostawę- o ile zostały one przyznane przez Sklep.

4.       Sklep przyznaje następujące rabaty na dostawę, w zależności od osiągniętego progu rabatowego:

a)      przy osiągnięciu progu rabatowego (1.000 – 1.500 zł) wysokość rabatu na dostawę wynosi 5 %,

b)      przy osiągnięciu progu rabatowego (1.501 – 2.000 zł) wysokość rabatu na dostawę wynosi 10 %,

c)       przy osiągnięciu progu rabatowego (2.001 – 2.500 zł) wysokość rabatu na dostawę wynosi 20 %,

d)      przy osiągnięciu progu rabatowego (2.501 – 3.000 zł) wysokość rabatu na dostawę wynosi 40 %,

e)      przy osiągnięciu progu rabatowego (3.001 – 3.500 zł) wysokość rabatu na dostawę wynosi 60 %,

f)       przy osiągnięciu progu rabatowego (3.501 – 4.000 zł) wysokość rabatu na dostawę wynosi 80 %,

g)      przy osiągnięciu progu rabatowego 4.001 zł wysokość rabatu na dostawę wynosi 100 %,

 

§ 10. RODZAJE I ZASADY USTALANIA KOSZTÓW ZA WYBRANE SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

1.    Rodzaje sposobów płatności

1.       Sklep udostępnia kilka możliwości zapłaty za Zamówienie:

a)      Zaliczka 35 % od ostatecznej wartości brutto Zamówienia + reszta płatna przelewem bankowym przed wysyłką.

b)     Płatność z góry przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w Bilansie Zamówienia oraz potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji wysyłanym w wiadomości email przez Sklep. 

c)      Płatność przelewem online: Dotpay. W przypadku wyboru tego sposobu płatności Sklep tytułem kosztów płatności doliczy prowizję za płatność online w wysokości 2,5 % od podanej w zakładce „Sposoby płatności” ostatecznej wartości brutto Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Klient zostaje przekierowany na bezpieczną stronę z formularzem płatności Dotpay.

2.       W stosunku do Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, Sklep może ograniczyć niektóre dostępne sposoby płatności.

 

2.    Obsługa płatności elektronicznych

1.     Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych,  kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem:  http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

 

 

§ 11. ZMIANY W ZAMÓWIENIU LUB REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 

1.    Zakres zmian w Zamówieniu oraz warunki uwzględniania zmian przez Sklep

1.        Klient będący Konsumentem może dokonywać zmian w Zamówieniu aż do momentu nadania przez Sklep przesyłki z przedmiotem Zamówienia do Klienta (o czym to zostanie powiadomiony emailem).

2.       Zmiany mogą dotyczyć zmiany ilości zamówionego Towaru, zmian w adresie dostawy, zmiany danych na fakturze, a także rezygnacji z całości, bądź z części Produktów składających się na Zamówienie.

3.   Oświadczenie o zmianach w Zamówieniu, w tym o odstąpieniu od umowy w całości lub części Konsument powinien złożyć pisemnie bądź w formie elektronicznej (emailem) na adres: sklep@techmark.com.pl.             

4.       Klientom nie będącym Konsumentami nie przysługuje prawo do rezygnacji z Zamówienia,  o którym mowa w ust. 1 pkt. 3.  W stosunku do Zmian dokonywanych w Zamówieniu przez tych Klientów, z braku innych ustaleń między Stronami, będą miały zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.        Status realizacji Zamówienia widoczny jest na koncie Klienta w zakładce „Moje konto”.

 

2.    Skutki zmian w Zamówieniu lub rezygnacji z Zamówienia

1.        Po rozpoczęciu realizacji Zamówienia, zmiany w Zamówieniu dotyczące poszczególnych parametrów (cech) Wyrobu np. wielkość, kolor, elementy wyposażenia dodatkowego możliwe są jedynie za zgodą Sprzedawcy, o ile zmiany te są możliwe do wprowadzenia przez Sprzedawcę. W takim przypadku Sprzedawca wyśle do Klienta wiadomość:

a)      o możliwości wprowadzenia zmian do Zamówienia wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji z naniesionymi zmianami w Zamówieniu.

b)      o braku możliwości wprowadzenia zgłoszonych przez Klienta zmian do Zamówienia.

W takim przypadku Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o potwierdzenie zamiaru realizacji Zamówienia w niezmienionej formie, bądź o złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (w całości lub części) w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Sprzedawcy. Nienadesłanie odpowiedzi przez Klienta w tym terminie Sklep uzna za rezygnację z Zamówienia w całości lub części i zastosuje się do procedury opisanej w punkcie 4.

2.       W przypadku, gdy zmiana w Zamówieniu skutkuje koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych kosztów (np. produkcji), Sklep może uzależnić dokonanie zmiany w Zamówieniu od zapłaty przez Klienta kosztów ponoszonych przez Sprzedawcę w związku z wprowadzanymi na wniosek Klienta zmianami. W takim przypadku:

a)      Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o potwierdzenie zamiaru realizacji Zamówienia w zmienionej formie oraz wezwany o zapłatę kosztów wynikających ze zmiany Zamówienia, bądź o złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (w całości lub części) w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Sprzedawcy. 

b)      nienadesłanie odpowiedzi przez Klienta, bądź nie uregulowanie przez Klienta kosztów związanych ze zmianą Zamówienia w tym terminie, Sklep uzna za rezygnację z Zamówienia i zastosuje się do procedury opisanej w punkcie 4.

c)       w przypadku, gdy wyprodukowany dla Klienta w tym trybie Towar, będzie Towarem o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego oświadczeniu (o czym zostanie poinformowany przez Sklep), Towar taki nie będzie podlegał zwrotowi, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta.

3.       W przypadku dokonania przez Klienta zmian w Zamówieniu mogących mieć wpływ na termin jego realizacji, Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji Zamówienia. W takim przypadku Sklep wyśle do Klienta email z informacją o zmianie Zamówienia z podanym ewentualnie innym terminem realizacji Zamówienia. Brak odstąpienia od Umowy przez Klienta w terminie 3 dni od dnia otrzymania emaila o zmianie Zamówienia, uznane będzie przez Sklep za przyjęcie warunków zmienionego Zamówienia.

4.       W przypadku rezygnacji z Zamówienia (w całości lub w części):

a)      Umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą (w całości lub części), a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sklepu. Stosowną informację Sklep wyśle do Klienta na podany przez niego adres email.

b)      warunki zwrotu wpłaconych przez Klienta należności zostały opisane w § 13.

 

§ 12. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1. Czas realizacji Zamówień oraz moment wykonania Umowy

 1.      Przy każdym Towarze podany jest przewidywany czas przygotowania Zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do Dostawcy realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze.

2.     Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego Zamówienia. Termin wysyłki paczki podany w Bilansie zamówienia określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji.

3.      Sklep realizuje dostawy wyłącznie na terytorium Polski. Zamówienie może być dostarczone w wybrany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia sposób.

4.      Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty Towaru w Punkcie odbioru, w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ul. Piotrkowska 10/12 95-070 Aleksandrów Łódzki, w Dni robocze w godz. od 8:00 do godz. 16:00 – po wcześniejszym ustaleniu terminu z Klientem.

5.      Warunkiem odbioru Towaru jest pokwitowanie przyjęcia Towaru przez Klienta lub inną upoważniony przez niego podmiot.

6.      Momentem wykonania Umowy przez Sprzedawcę jest otrzymanie Towaru przez Klienta.

7.      Z chwilą odbioru Towaru, na Klienta przechodzi prawo własności Towaru.

8.     Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności Dostawcy, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

9.    W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia.

10.     Z braku innych ustaleń między Stronami, czas realizacji Zamówienia nie może przekraczać 30 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

2.    Świadczenie zastępcze oraz anulowanie Zamówienia

1.       W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w terminie określonym w Zamówieniu lub z innych powodów, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie 7 dni od momentu zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację Zamówienia.

2.       W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi: 

a)      anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia),

b)      anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym wcześniej terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),

c)       podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na Zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka wysyłek).

          We wszystkich przypadkach Sprzedawca wezwie Klienta wysyłając email na jego adres wskazany w Koncie Klienta do podjęcia decyzji w ciągu 7 dni roboczych.

3.       W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego z zastępczych sposobów realizacji Zamówienia w ciągu 7 dni roboczych, z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy, Sklep dostarczy Klientowi Produkty, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie. W pozostałym zaś zakresie, Sklep korzystając z Umownego prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 13 ust. 2 może po bezskutecznym upływie tego terminu Zamówienie anulować w tej części, w której Klient nie podjął decyzji, o czym  zostanie on powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie Klienta. W zakresie, w jakim Umowa została zrealizowana, Klient może odstąpić od Umowy na zasadach określonych w § 13.

4.      W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem w ciągu 7 dni roboczych, celem poczynienia innych ustaleń odnoście realizacji Zamówienia (np. potwierdzenie adresu i terminu dostawy itp.)  z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca może anulować Zamówienie w całości, korzystając z umownego prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 13 ust. 2.

5.       W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 3 i 4, jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część- w przypadku realizacji Zamówienia w części) w trybie opisanym w § 14.

 

3.    Dowód zakupu Towaru- faktura Vat

1.       Każda Umowa sprzedaży potwierdzana jest fakturą VAT.

 

§ 13.  ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

1.    Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta

1.       Konsument, który zawarł Umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny .

2.       Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.       Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

-        od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub upoważnioną przez niego osobę trzecią,

-        zaś w przypadku realizacji Zamówienia etapami, od momentu objęcia w posiadanie ostatniego Produktu.

4.       W przypadku nie poinformowania przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od Umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa wyżej.

5.    Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie można przesłać mailowo na adres: sklep@techmark.com.pl bądź listownie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może również złożyć korzystając z Formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie.

6.       W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą. Strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminach wskazanych w niniejszym § oraz w  § 14.

7.        W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje obowiązywać.

8.       Konsument ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

9.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, powstałe od momentu przeniesienia na Klienta prawa własności Towaru do momentu odebrania Towaru przez Sprzedawcę.

10.     Zwrotu Towaru należy dokonać na adres: Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp.j., ul. Piotrkowska 10/12 95-070 Aleksandrów Łódzki, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00.

11.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tj. koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o obowiązku ich poniesienia.

12.     W przypadku, gdy Sprzedawca dopuści się zwłoki z odebraniem zwracanego przez Konsumenta Towaru, Konsument będzie mógł odesłać Produkty na koszt Sprzedawcy.

13.     Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Sklep wyświetla informację o dodaniu do Koszyka Produktu, którego Konsument nie będzie mógł zwrócić oraz informuje go o tym, w trakcie, a także po złożeniu Zamówienia.

 

2.    Umowne prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

1.       Sprzedawca może wykonać umowne prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części 395 § 1 Kodeksu Cywilnego, po upływie  7 dni od dnia uchybienia przez Klienta terminu na uzupełnienie braków, do uzupełnienia których wzywał Sklep. Prawo to przysługuje Sprzedawcy w przypadku:

-        nie wybrania przez Klienta w ciągu 7 dni roboczych od momentu zawarcia Umowy sprzedaży żadnego z zastępczych sposobów realizacji Zamówienia, o których mowa w § 11 ust. 2 we wskazanym przez Sklep terminie,

-        braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem w ciągu 7 dni roboczych od momentu zawarcia Umowy sprzedaży, celem poczynienia ustaleń niezbędnych dla realizacji Zamówienia (np. potwierdzenie adresu i terminu dostawy) z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

-        braku wpłaty przez Klienta w ciągu 7 dni roboczych od momentu zawarcia Umowy sprzedaży należności (zaliczki lub przedpłaty) warunkującej rozpoczęcie realizacji Zamówienia.

2.      W przypadkach opisanych wyżej, Sklep korzystając z umownego prawa odstąpienia od Umowy, może Zamówienie anulować w tym zakresie, w jakim z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy, nie może on zrealizować Zamówienia, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie Klienta.

3.       W przypadku Umownego odstąpienia od Umowy przez Sprzedawcę, Umowę uważa się za niezawartą w takim zakresie, w jakim nastąpiło odstąpienie od Umowy. Zwrot należnych Klientowi kosztów dokonany będzie według zasad opisanych w § 14 .

 

§ 14. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 

1.    Zwrot należności w przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta

1.       Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.

2.       Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

3.       Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

2.    Zwrot należności w przypadku Umownego odstąpienia od umowy przez  Sprzedawcę

1.       W przypadku anulowania przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Klienta będącego Konsumentem, w przypadkach opisanych w § 13 ust. 2 Regulaminu:

-        w całości- Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostawy Towaru,

-       w części- Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności dotyczących anulowanej części Zamówienia, w tym kosztów za dopłatę związaną z dostawą anulowanej ilości Towaru.  

2.       W przypadku anulowania przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem:

-        w całości- Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta należności ponad wartość zaliczki wynoszącej 35 % wartości brutto Zamówienia,

-        w części- Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta należności za anulowaną część Zamówienia ponad 35 % wartości brutto tej części Zamówienia.

3.     Sprzedawca dokona zwrotu należnych płatności w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia Umownego odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę.

4.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 

 

3.    Zwrot należności w przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę

1.       W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za zasadną, w razie zgłoszenia przez Klienta żądania zwrotu należności za reklamowany Towar, Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

2.       Przepisy niniejsze stosuje się również do zwrotów należności w przypadkach opisanych w § 16 ust. 7 lit. c.

3.     Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 15.  REKLAMACJE

 

1.    Odpowiedzialność Sprzedawcy za sprzedany Produkt

1.       Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.      Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili.

3.       Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

4.       Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady.

5.     Klient nabywający Produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

6.     Sklep nie ponosi  Klient może skorzystać z Formularza reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu. Informacje udzielone przez Klienta w Formularzu reklamacyjnym ułatwią Sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji.

 

2.    Rękojmia za wady fizyczne:

1.       Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową sprzedaży, jeżeli:

a)      nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b)      nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta,

c)       nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d)      została Klientowi wydana w stanie niezupełnym,

e)      został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

 

3.    Rękojmia za wady prawne

1.       Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt:

a)      stanowi własność osoby trzeciej

b)      albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej,

c)       a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

4.    Zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności:

1.       Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli:

a)      Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży

b)      przedmiotem Umowy sprzedaży są Produkty oznaczone tylko co do gatunku albo Produkty mające powstać w przyszłości, a Klient wiedział o wadzie w chwili wydania Produktu. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Klientem jest Konsument.

2.       Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa wyżej, jeżeli:

a)      zapewnień tych nie znał, ani, oceniając rozsądnie nie mógł znać,

b)      zapewnienia te nie mogły mieć one wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży,

c)       albo gdy treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy sprzedaży.

 

5.    Uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi:

1.        Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a)      żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca obowiązany jest wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

b)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umowy ograniczone jest do produktów wadliwych.

 

6.    Terminy rozpatrzenia Reklamacji

1.       Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta w ciągu 14 dni i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.  

2.    Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

3.       Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

4.       W przypadku żądania zwrotu pieniędzy lub obniżenia ceny, Sprzedawca dokona zwrotu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

7.    Dostarczenie reklamowanego Produktu

1.     W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z  tytułu rękojmi, niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Sprzedawca może poprosić Klienta o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany w Regulaminie adres Sprzedawcy.

2.       Jeżeli ze względu na rodzaj niezgodności/ wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

8.    Koszty reklamacyjne

1.       Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.

2.       Jeżeli wadliwy Produkt został zamontowany, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcy, Klient upoważniony jest do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

3.       Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszty tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Produktu.

4.    Jeżeli Klientem jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, obowiązany jest jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego Produktu albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości sprzedanego Produktu.

5.       W przypadku poniesienia przez Klienta innych kosztów związanych z reklamacją, Klient może domagać się ich zwrotu na zasadach ogólnych. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.

 

§ 16.  WARUNKI GWARANCJI

 

1.     Producent odpowiedzialny jest za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Producent udziela 24- miesięcznej gwarancji na swoje Wyroby, przy czym wada fizyczna Towaru powinna zostać zgłoszona przed upływem 24 miesięcy od wydania Towaru Klientowi.

2.      Wynikające z gwarancji prawa będą realizowane wyłącznie na terenie Polski.

3.       Warunkiem rozpatrzenia reklamacji na podstawie gwarancji, jest:

a)      użytkowanie Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z Instrukcją użytkowania mebli metalowych dołączoną przez Sprzedawcę do Zamówienia,

b)      złożenie przez Klienta oświadczenia o stwierdzeniu wady Produktu (np. w formie Formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu), na adres e-mailowy Sprzedawcy Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp. j lub listownie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie. 

4.       Gwarancja obejmuje następujące wady fizyczne:

a)      Produkt nie ma właściwości, które zgodnie z Umową sprzedaży i zapewnieniami Sprzedawcy powinien mieć,

b)      Produkt został Klientowi wydany w stanie niezupełnym,

c)    Produkt został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy,

d)      Produkt ma wady fizyczne, których mieć nie powinien, przy czym wady te nie powstały z winy Kupującego.

5.       Producent jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli:

a)      Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży,

b)      Wada jest następstwem niewłaściwego użytkowania Wyrobu, uszkodzeń mechanicznych oraz dokonania naprawy Towaru przez osoby nieupoważnione przez Producenta.

          W takich przypadkach Producent może wykonać naprawę Towaru na Koszt Klienta.

6.       W ramach udzielonej gwarancji Klient może złożyć wniosek o:

a)      dokonanie naprawy

b)      lub wymianę Wyrobu na wolny od  wad,

c)       obniżenia ceny Towaru,

          przy czym wyboru sposobu zadośćuczynienia za wadę dokonuje Klient.

7.    Producent może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. W takim przypadku Producent może wybrać inne rozwiązanie zmierzające do usunięcia wady lub dokonać wymiany Towaru na Wyrób podobny, spełniający te same parametry zabezpieczeń mechanicznych.

8.      Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta w ciągu 7 dni roboczych i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.  

9.      W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Sprzedawca może poprosić Klienta o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp. j. ul. Piotrkowska 10/ 12 Aleksandrów Łódzki 95-070.

10.     Jeżeli ze względu na rodzaj niezgodności/ wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

11.     W przypadku uwzględnienia gwarancji, koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu, naprawy i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.

12.     Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszty tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Produktu.

 13.    W przypadku poniesienia przez Klienta innych kosztów związanych z reklamacją, Klient może domagać się ich zwrotu na zasadach ogólnych. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.

 14.   Producent zapewnia również serwis pogwarancyjny, który udzielany jest na miejscu w siedzibie Firmy po dostarczeniu mebli lub na miejscu u Klienta. Koszt Usługi wyceniany jest przez Producenta po ustaleniu rodzaju usterki oraz sposobu naprawy Towaru.

 

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego  zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

2.      Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


Regulamin wchodzi w życie 25.05.2018 r.

 

§ 18.  ZAŁĄCZNIKI

 

1.         Wzór Formularza odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.

2.         Zasady Polityki Prywatności

3.         Formularz Reklamacyjny

4.         Koszty dostawy